Tancar

ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME

El treball que desenvolupa el GAAT –i que engloba qualsevol projecte urbanístic o d’ordenació territorial– se centra tant en la cura i la integració de l’entorn com en l’anàlisi dels diferents aspectes de cada projecte. I ho fa amb les més modernes tecnologies en sistemes d’informació geogràfica i cartografia digital, que són les eines indispensables de l’equip multidisciplinar i especialitzat del GAAT.

Gràcies a elles, i a la suma d’Informació + Anàlisi + Propostes d’ordenació territorial, s’obté sempre el mateix resultat: un projecte responsable, complet i detallat.

En els darrers vint anys GAAT SL s’ha convertit en un referent a l’àmbit de la planificació urbanística i territorial de les Illes Balears. L’empresa compta:

- Amb tècnics qualificats per a realitzar totes les tasques relacionades amb els diferents tipus de plans territorials i urbanístics, des de la fase informativa prèvia fins a l’aprovació definitiva. Tècnics  especialistes en cartografia i sistemes d’informació geogràfica, en catalogació de patrimoni, en avaluacions ambientals estratègiques, en urbanisme, anàlisi del paisatge…

- Amb les eines necessàries informàtiques i tecnològiques per poder afrontar amb garanties la tasca planificadora.

- Amb un bagatge i una experiència importants en relació a la complexa gestió i tramitació d’aquest tipus de plans.

- Amb una actualització constant i relativa a les successives normatives que hi són d’aplicació.

ACTIVITATS

  • Planificació territorial: Plans territorials, Plans directors sectorials...
  • Plans generals d’ordenació urbana i normes subsidiàries de planejament.
  • Plans parcials.
  • Plans especials.
  • Catàlegs de patrimoni.
  • Assessorament jurídic.

A més d’altres treballs relacionats amb la planificació territorial i urbanística, inclosa tota la documentació ambiental necessària, les modificacions i adaptacions dels instruments, processos de participació ciutadana...