Tancar

GAAT està treballant actualment en el Projecte “Pla d’intervenció en els Àmbits Turístics de Mallorca (PIAT)”

GAAT està treballant actualment en el Projecte "Pla d'intervenció en els Àmbits Turístics de Mallorca (PIAT)" per encàrrec de l'Agència de Turisme de les Illes Balears.

Els treballs foren adjudicats a la UTE CASTIÑERA COROMINAS SABATE, GABINET D'ANALISI AMBIENTAL I TERRITORIAL i serà desenvolupat en un termini de 18 mesos.

De conformitat amb el disposat a l'article 5.1 de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, de Turisme de les Illes Balears i en relació a l'article 11 de la Llei 14/2000, de 21 de desembre, d'Ordenació Territorial, els Plans d'Intervenció en Àmbits Turístics (PIAT) són Plans Directors Sectorials, l'objecte dels quals es regular el planejament, l'execució i la gestió dels sistemes generals d'infraestructures, els equipaments, els serveis i les activitats d'explotació de recursos en l'àmbit de la ordenació turística; tot això des de l'impuls del turisme sostenible i d'una planificació competitiva i de millora de la implantació territorial del sector, sense desatendre la màxima protecció mediambiental i la millora de la qualitat de vida de la població.

El PIAT, com a instrument d'ordenació territorial sectorial, haurà d'ajustar-se a les determinacións de les Directius d'Ordenació Territorial (DOT) així com al Pla Territorial Insular de Mallorca.

El PIAT de l'illa de Mallorca, haurà d'incloure els següents objectius generals:

a. Informació i anàlisi inicial de cada zona: per a cada zona es realitzarà un estudi d'informació i anàlisi que contingui informació referent a les places turístiques, les places no turístiques, el pronòstic de l'evolució de la població, la situació urbanística vigent, les infraestructures existents, platges, equipaments i serveis, i la interacció amb el medi ambient.

b. Evolució o creixement de les zones.

c. D'acord amb la informació dels anteriors apartats, realitzarà un diagnòstic de les zones, amb les necessitats i programa d'actuació.

d. Proposta d'ordenació de les zones, sense perjudici del que es consideri adequat des d'altres visions competencials vinculants: costes, aviació civil, recursos hídrics, carreteres, medi ambient, emergències, etc...

e. Avaluació dels efectes sobre el Medi Ambient de les propostes d'Ordenació, amb vistes a la tramitació d'una Avaluació Ambiental Estratègica de la Llei 11/2006.