ACCESSIBILITAT

GAAT s’ha compromès a fer accessible el vostre lloc web de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.
Aquesta declaració d’accessibilitat s’aplica al web https://gaat.com

Situació de compliment
Aquest lloc web és parcialment conforme amb el RD 1112/2018 a causa de les excepcions i la manca de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.

Contingut no accessible
El contingut que es recull a continuació no és accessible pel següent:
Manca de conformitat amb el RD 1112/2018
Podria existir informació, estructura o relacions que no es poguessin determinar mitjançant programació o que no estiguessin disponibles al text (Requisit número 9.1.3.1 d’UNE-EN 301549:2022)
Podrien existir textos que no compleixin els mínims exigits de contrast 4.5:1, pel que fa als colors adjacents del fons de la secció de la web. (Requisit número 9.1.4.11 d’UNE-EN 301549:2022)
Podrien existir enllaços la finalitat dels quals no es pugui determinar a partir del text de l’enllaç únicament o a partir del text de l’enllaç juntament amb el seu context d’enllaç determinat mitjançant programació (Requisit número 9.2.4.4 d’UNE-EN 301549:2022)
Podria no existir més d’una manera de localitzar una pàgina web dins un conjunt de pàgines web (Requisit número 9.2.4.5 d’UNE-EN 301549:2022)
Podrien existir indicadors d’enfocament del teclat no visibles (Requisit número 9.2.4.7 d’UNE-EN 301549:2022)
Podrien existir noms, rols, estats, propietats i valors que no es poden determinar mitjançant programació (Requisit número 9.4.1.2 d’UNE-EN 301549:2022)

Càrrega desproporcionada
No s’aplica.

El contingut no entra dins de l’àmbit de la legislació aplicable
Podrien existir fitxers ofimàtics en PDF o altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixin íntegrament tots els requisits d’accessibilitat. Tot i que s’ha procurat que la majoria sí que ho compleixin.

Preparació de la present declaració d’accessibilitat
Aquesta declaració va ser preparada el 3 de juliol de 2023.
El mètode emprat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació duta a terme per la pròpia entitat.
Última revisió de la declaració: 3 de juliol de 2023.

Observacions i dades de contacte
Podeu realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a del RD 1112/2018) a través de la següent adreça de correu electrònic:
info@gaat.es

Per exemple:
• Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web.
• transmetre altres dificultats per accedir al contingut.
• Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web.
També podeu presentar:
• Queixa relativa al compliment dels requisits del RD 1112/2018
• Sol·licitud d’informació accessible relativa a:
◦ Continguts que estan exclosos de l’àmbit d’aplicació del RD 1112/2018 segons el que estableix l’article 3, apartat 4.
◦ Continguts que estan exempts del compliment dels requisits d’accessibilitat per imposar una càrrega desproporcionada.

A la Sol·licitud d’informació accessible, cal concretar, amb tota claredat, els fets, les raons i la petició que permetin constatar que es tracta d’una sol·licitud raonable i legítima.
Les queixes i reclamacions sobre informació accessible es realitzaran mitjançant l’adreça de correu electrònic info@gaat.es 

Contingut opcional
Aquest lloc web està dissenyat per a la seva visualització responsiva, de manera que es pugui visualitzar correctament en dispositius com ara tauletes electròniques i dispositius mòbils.
Així mateix, està dissenyat per poder canviar la mida del text mitjançant els menús definits segons el navegador utilitzat.
També es pot fer mitjançant les dreceres de teclat següents, prement les dues tecles alhora:
• Ctrl+: augmentar-lo.
• Ctrl – : disminuir-ho.
• Ctrl 0 : restaurar la mida original.
De la mateixa manera, si un usuari no disposa de ratolí podrà moure’s pels diferents elements de la pàgina que visita a través del teclat, mitjançant la tecla de tabulació.